Menu

Stichting Haags Bus Museum

Momenteel biedt het Haags Openbaar vervoer museum onderdak aan deze stichting waarin ook de Stichting Haags Tram Museum is gevestigd. (bron: Haags Bus Museum) De Stichting Haags Bus museum heeft de Gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd of ze zich kunnen vestigen in de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Voornaamste reden is dat ze meer expositie ruimte willen krijgen voor ruim 30 autobussen die de Stichting rijk is. De Gemeente heeft dit verzoek opgepakt en heeft een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt waarin de plannen uitgebreid toegelicht worden. In dit voorontwerp zijn zaken getoetst zoals verontreiniging, geluidsoverlast, gebiedsbescherming, luchtkwaliteit etc.. Het stuk grond dat voor dit plan is aangewezen bevindt zich aan het einde van de Gantellaan in Tolhek, waarbij de Gantellaan tevens als ontsluitingsweg geldt voor dit museum.

Bestemmingsplan

De reden dat er nog niet begonnen is met de bouw van het museum ligt aan het bestemmingsplan van dit kavel. Het huidige bestemmingsplan heeft namelijk de bestemming Recreatie – Natuurgebied – Met functieaanduiding Recreatie –Schooltuinen.

Met wijzigingsbevoegdheid voor Tennisbanen –

(*) bron: VOPB voorlopig ontwerp bestemmingsplan Autobusmuseum

Er zal dus een wijziging op het bestemmingsplan moeten komen om de bouw van dit museum mogelijk te maken. Er zijn door verschillende politieke partijen ook vragen gesteld over dit voornemen aan de betreffende wethouder.

Voorontwerp bestemmingsplan autobusmuseum

Hoe gaat dit autobus museum eruit zien? Een paar feiten op een rijtje:

  • 5.000 m² (*) aan bebouwing over 5 fasen => Fase 1: 2.400 m² van 60 x40 m en 9,9 m hoog
  • Bouw van een expositieloods en een daarbij behorende en daaraan ondergeschikte horecavoorziening
  • 88 parkeerplaatsen bij museum
  • Het autobusmuseum is geopend van april tot oktober alleen in de weekenden
  • De bussen worden ook ingezet voor trouwerijen en rondritten

Volgens de Gemeente is het een mooie locatie voor een autobusmuseum en zijn er ogenschijnlijk geen bezwaren om een museum op deze plek te hebben. Het museum heeft al een loods die vervolgens op de betreffende locatie wordt opgebouwd. Ontsluiting via de nieuwe rondweg was nog helemaal niet in beschouwing genomen omdat deze er nog niet is. Datzelfde geldt natuurlijk voor de aansluiting via de Gantellaan maar deze is er voor het gemak wel bijgetekend.

Op 31 mei 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over het ter inzage leggen van het voorontwerp-bestemmingsplan. Daarop kan er een inspraakreactie ingediend worden. Het is mogelijk dat het betstemmingsplan naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties wordt aangepast.

Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen zienswijzen (bezwaren) worden ingebracht. Vervolgens zal de gemeenteraad naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan én de hiertegen ingebrachte bezwaren, het bestemmingsplan vaststellen.

Lees meer over bezwaar en petitie

.