Menu

Bezwaar en dialoog met de Gemeente

Op basis van de infoavond is besloten om een bezwaarprocedure te starten tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Hiervoor is een online petitie opgestart. De bedoeling is om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen tegen het plan. De petitie heeft ruim 500 handtekeningen opgeleverd en deze zijn eind juni aan het college burgemeester en wethouder overhandigd.

WOB (wet openbaar bestuur) (juni 2018)

Na het aanbieden van de petitie heeft de wijkvereniging een beroep gedaan op de wet openbaar bestuur (WOB). Via deze wetgeving is het mogelijk om alle correspondentie van de Gemeente over dit onderwerp op te vragen. Deze informatie is inmiddels gedeeld met de wijkvereniging.

Gesprekken met de politieke partijen (september 2018)

Inmiddels heeft er zich een kleine kerngroep van verontruste bewoners zich georganiseerd die zich actief met dit dossier zal bezighouden. Deze groep heeft een brief opgesteld gericht aan de politieke partijen en de fracties in het bijzonder. Het doel van deze brief is om nogmaals de bezwaren van de bewoners onder de aandacht te brengen. Deze brief is verstuurd aan de politieke partijen en op basis van deze brief hebben inmiddels al gesprekken plaatsgevonden met de diverse fracties. Het doel was altijd om de partijen ervan te overtuigen tegen de wijziging van het bestemmingsplan te stemmen in het najaar. Mocht er onverhoopt toch een meerderheid voor stemmen dan is de volgende stap om ook officieel bezwaar in te dienen. Meer informatie hierover volgt later.